getcomixxx.com

Przywracamy naturze

Proces odzysku

            Proces pozyskiwania węgla nierozłącznie powiązany jest z powstawaniem dużej ilości odpadów skalnych. Zgodnie z katalogiem odpadów są to odpady o kodzie 01 04 12 - odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 08 i 01 04 11.

 

 

Sposoby zagospodarowania odpadów pogórniczych:

1. Rekultywacja
2. Roboty drogowe
3. Utwardzanie placów
4. Obiekty sportowo – rekreacyjne
5. Budownictwo hydrotechniczne

 

1. Rekultywacja

             Największą ilość odpadów pogórniczych wykorzystuje się w procesie rekultywacji wyrobisk odkrywkowych po wyeksploatowanych kruszywach. Jest to realizacja programu Wojewody Lubelskiego z 1994 roku zakładającego wykorzystanie skał powęglowych oraz pyłów dymnicowych do rekultywacji.
Roboty rekultywacyjne rozpoczyna się od przygotowania wyrobiska, tj. od niwelacji dna oraz zabezpieczenia nadkładu, który będzie wykorzystany do obudowy biologicznej wyrobiska.
Następnie sukcesywnie niweluje się wyrobisko odpadami i dokładnie zagęszcza. Po zakończeniu tego etapu formuje się nieduże wzniesienie, tak aby umożliwić spływ wód opadowych z rekultywowanego terenu. Ostatnim etapem rekultywacji jest obudowa biologiczna ukształtowanej powierzchni polegająca na przykryciu skał masami ziemnymi o miąższości ok. 0,5 m, przeprowadzeniu zabiegów agrotechnicznych oraz zagospodarowaniu w kierunku darniowym lub zadrzewieniowym. Dobór sadzonek zgodny jest z drzewostanem rosnącym w najbliższym otoczeniu.
           Poniżej przedstawiono rekultywację z wykorzystaniem odpadów górniczych wyrobiska popiaskowego we wsi Albertów i na gruntach wsi Wesołówka w gm. Puchaczów oraz Czułczyce gm. Sawin, gdzie zastosowano tradycyjną metodę rekultywacyjną z zastosowaniem ziemi do okrycia odpadów.
                   
 

       Albertów, gm. Puchaczów

      Albertów, gm. Puchaczówi

      Wesołówka, gm. Puchaczów

     wyrobisko w m. Kanie – Liszno

   m. Czułczyce – kierunek rolny

 

         W przypadku przeznaczenia gruntu na użytek zielony można stosować tzw. rekultywację bezglebową - zgodnie z rozp. MŚ z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Odpady pogórnicze są bardzo dobrym materiałem do bezglebowej rekultywacji biologicznej. Przy prowadzeniu takiej rekultywacji należy dodatkowo nawieźć powierzchnię substancjami mineralnymi zawierającymi azot i fosfor.

Rekultywacja bezglebowa w miejscowości Wesołówka, gm. Puchaczów

2. Roboty drogowe

Innym, niezwykle popularnym, sposobem zagospodarowania skał odpadowych jest ich wykorzystanie do wykonania podbudowy, remontów i utwardzania dróg lokalnych.
Oprócz podstawowych badań odpadów zostały przeprowadzone analizy takich parametrów jak: nasiąkliwość, skłonność do rozpadu ziarnowego, wytrzymałość na miażdżenie, zagęszczalność itp.
Przydatność odpadów do realizacji robót ziemnych została określona na podstawie znajomości parametrów fizyko-mechanicznych odniesionych do wymagań zawartych w Polskich Normach (Pomiar GIG, 2002). Podstawą dopuszczenia materiału do robót ziemnych są ustalenia zawarte w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Wymagania i badania.
Dotychczas wykonano szereg dróg lokalnych z wykorzystaniem odpadów pogórniczych, m.in. w gminie Puchaczów, Cyców, Jastków, Milejów, Urszulin i Syczyn.

Droga gruntowa w miejscowości Syczyn – widok na
podbudowę z odpadów ( miąższość 1,5 m)

Droga gruntowa w miejscowości Syczyn – widok na
nawierzchnię z kruszywa

3. Utwardzanie placów

Podobnie jak w przypadku robót drogowych odpady górnicze stanowią bardzo dobry materiał do utwardzania placów, nierówności terenu, budowy podjazdów, zjazdów. Po nawiezieniu i zagęszczeniu odpadów, należy je przykryć warstwą piasku lub żwiru.
Te sposób zagospodarowania odpadów jest szeroko wykorzystywany przez mieszkańców gmin sąsiadujących z kopalnią.
Przykładem większej inwestycji było utwardzenia placu z wykorzystaniem odpadów górniczych w miejscowości Sawin który następnie wykorzystano pod budowę stacji paliw.

4. Obiekty sportowo – rekreacyjne

To kolejna możliwość zastosowania odpadów górniczych. Odpady nadają się do budowy boisk sportowych, trybun przy boiskach, górek saneczkowych.
Budowę boiska sportowego rozpoczyna się od przygotowania terenu, tj. wyplantowania mas ziemnych oraz zabezpieczenia nadkładu, który będzie wykorzystany do obudowy biologicznej.
Następnie sukcesywnie teren niweluje się odpadami i dokładnie zagęszcza. Ostatnim etapem rekultywacji jest obudowa biologiczna ukształtowanej powierzchni polegająca na przykryciu skał masami ziemnymi o miąższości ok. 0,5 m, z czego 0,05 cm wierzchniej warstwy winien stanowić humus. Po przeprowadzeniu zabiegów agrotechnicznych wysiewa się trawę dobraną do tego typu obiektu. Podobnie jak w przypadku stosowania innych materiałów przy budowie boiska treningowego należy zabudować drenaż.
W ostatnich latach zostały wykonane 2 boiska przyszkolne w miejscowości Siedliszcze boisko rezerwowe (treningowe) dla piłkarzy GKS „Górnik” Łęczna oraz boisko w Lisznie.
Kolejnym obiektem rekreacyjnym dla dzieci, który może powstać z odpadów górniczych są górki saneczkowe.
Górki saneczkowe zostały wykonane przy Szkole Podstawowej w Siedliszczu oraz we wsi Świerszczów.

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej
w Siedliszczu

Boisko sportowe na zrekultywowanym wyrobisku w miejscowości Liszno

Amfiteatr w m. Siedliszcze z widokiem na górkę saneczkową

5. Budownictwo hydrotechniczne

Zapotrzebowanie na masy ziemne, wykorzystywane do remontów i budowy nowych wałów przeciwpowodziowych znacznie wzrosło po występujących pod koniec lat dziewięćdziesiątych powodziach. Stąd też zainteresowanie odpadami pogórniczymi jako materiałem alternatywnym, mogącym zastąpić dotychczas stosowane materiały, bez szkody dla środowiska naturalnego. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ) Falenty od 2001 roku przeprowadził szereg badań dotyczących możliwości zastosowania skał karbońskich w szeroko pojętym budownictwie hydrotechnicznym. Badania oprócz standardowych (fizykochemicznych) dotyczyły między innymi wodoprzepuszczalności, wytrzymałości na ścinanie, ściśliwość, podatność na wietrzenie, wpływ wody, mrozu na odpady pogórnicze itp. Powyższe prace zostały zakończone w 2002 roku opracowaniem „Wytycznych stosowania odpadów pogórniczych z kopalni Bogdanka do budowy wałów przeciwpowodziowych i innych budowli hydrotechnicznych”, z których wynika, że odpady te można stosować:
• do budowy grobli stawów rybnych – bez ograniczeń,
• do budowy zapór o wysokości piętrzenia wody 4 m.,
• do przebudowy obwałowań, ich podwyższenia i rozbudowy, dobudowy ław – bez ograniczeń, z zastosowaniem wytycznych do projektowania,
• do zabudowy starorzeczy – bez ograniczeń,
• do budowy obwałowań przeciwpowodziowych – bez ograniczeń, z zastosowaniem wytycznych przy projektowaniu.

         Zbiornik wód kopalnianych
                  w Bogdance

Aktualności

Nadrybie Wieś
– Rekultywacja niecki osiadania powstałej wskutek eksploatacji węgla.

Film z realizacji

 

FILM - Nadrybie Wieś

 

 

Przykładowe zastosowania skały płonnej

Prezentacja PDF

 

 

 

 

soankbang